واحد تولید انواع کاغذ کپی، چاپ و تحریر

مقدمه:

کلمه کاغذ از واژه چینی کاکتز گرفته شد ( نام فارسی آن را رخنده یا پرزه است) انسان اولیه به تدریج که نیاز به تصویر کردن اشیاء ، یادداشت کردن وقایع و ارسال پیام های کتبی را درک کرد، اهمیت و ضرورت شیئی که بتواند بر روی آن اثر به جا ماندنی را ثبت کند، دریافته بود و همواره در راه دستیابی به آن تلاش میکرد

تاریخچه:

بشر قبل از پیدایش زبان ابتدا با کندن غارها هم گرایش خود به نوشتن و تصویر کردن را نشان داد و هم نیاز به خلق زبان. بعد از دوره غارنشینى و با به وجود آمدن زبان، قالب هاى خشتى به اصطلاح نخستین کاغذى بودند که بشر اقدام به نوشتن بر روى آنها کرد و حتى فرامین شاهان عهد کهن بر روى قالب هاى خشتى نوشته می شد.

پیش از ساختن کاغذ، مردمان باستان برای ماندگار کردن نظرهای خود از کندهکاری روی سنگ و چوب و لوحهای گلی بهره میگرفتند. سومریها از هزارهی چهارم پیش از میلاد بر لوحهای گلی مینوشتند. بابلیها این روش را از سومریها آموخته و کتابخانهی بزرگی از لوحهای گلی درست کرده بودند. آنها گل را به صورت ورقهای کلفت در میآوردند و پیش از آن که خشک شود، دانسته های خود را به خط میخی روی آن کندهکاری میکردند. سپس، آن را در آفتاب خشک میکردند یا در کوره های سفالپزی، میپختند.

از این لوحهای گلی پخته، شمار زیادی از ویرانه های شهرهای باستانی میانرودان، بهویژه بابل، به دست آمده است.

دستکم از هزارهی دوم پیش از میلاد، آدمیان آموختند که میتوانند از پوست جانوران کاغذ چرمی (پارشمن) بسازند. ایرانیان روی پوست گاو، گاومیش و گوسفند و رومیها بر پوست خر وحشی مینوشتند. پوستها پس از دباغی و صیقلکاری به اندازهی نازک و نرم از کار در میآمدند که در زیبایی و نیکویی شاهکار به شمار میآمدند.

پارشمن ایرانی ویژگیهای بهتری داشت. برای نمونه، ایرانیان برای از بین بردن بوی ناخوشایند چرم، در روند ساختن پارشمن، به آن گلاب میافزودند. اوستا را نخستینبار روی 12 هزار پوست گاو نوشته بودند. عربها نیز روی پوست مینوشتند، اما چون گران بود، تنها برای نوشتن چیزهای بسیار مهم، مانند قرآن و قراردادها و پیماننامه ها از آن بهره میگرفتند. آنها نوشته های خود را بیشتر بر استخوان شانهی شتر یا سنگهای نازک سفید یا شاخه های پوست کندهی درخت خرما مینوشتند. معروف است که ایرانیان در دوران خلفا جز بر پوست کلفت و نازک بر چیزی دیگر نمینوشتند و میگفتند که «ما جز بر آنچه در مملکت ما فراهم میشود بر چیزی دیگر کتابت نمیکنیم

مصریان باستان از نزدیک 2 هزار سال پیش از میلاد، از گیاه پاپیروس، که گونهای از نی است، نوعی کاغذ میساختند که به همان نام پاپیروس شناخته شد و امروزه به صورت واژهی Paper در زبان انگلیسی ماندگار شده است. مصریها ساقه های پاپیروس را به صورت نوارهای باریکی میبریدند و آنها را به گونهای کنار هم میگذاشتند که مانند رشته های پارچه در هم فرو میرفتند. سپس، پاپیروس را در آفتاب خشک میکردند. این کاغذ را در بسیاری از مآخذ قدیمی «قرطاس» خواندهاند.

از برگ و پوست درختان نیز به عنوان کاغذ استفاده می شده است. مردم هندوستان روی برگ و پوست برخی درختان مینوشتند. ابوریحان بیرونی در اینباره نوشته است که مردم بخشهای جنوبی هند برگهای درختی به نام تاری را، که مانند درخت نخل و نارگیل است، به هم میچسباندند و روی آنها مینوشتد و سپس آن برگها را با نخ به هم میچسباندند. شاید به همین دلیل باشد که امروزه به صفحه های کتاب یا دفتر، برگ میگویند.

در سرزمینهای شمالی هند پوست درخت توز را صیقل میدادند و به عنوان کاغذ استفاده می کردند و روی آن مینوشتند. سپس برگه های نوشته شده را شماره میگذاردند و در پارچهای میپیچیدند و نگهداری میکردند. نامهای که پادشاه هند به انوشیروان نوشته بود و مسعودی در مروجالذهب به آن اشاره کرده است، بر پوست درخت بوده است

در بین النهرین از لوحه های گلی، در مصر (1۸۳۸ ق.م) از پاپـیروس ، در چین از حکاکی بر روی لوحه های چوبی و نمد با قلم مو و پارچه ابریشمی ، این منظور را عملی می کردند. با توجه به اینکه صنعت ، نمد ما لی در خاور دور سنّت و متداول بود، فردی چینی به نام تسائی لون (1۰۵ میلادی) از قطعات کهنه و اضافی ابریشم ، خمیر و بعد ورقه هایی به صورت نمد درست کرد و از آن به کمک قلم مو برای نقاشی و نوشتن استفاده کرد و بعد به جای ابریشم، چوب خیزران و درخت توت را بکار گرفت. در حقیقت باید او را اولین مخترع کاغذ در دنیا دانست

گاه نوشتن روی ورقه های مسی، برونزی و گاهی طلا انجام میشد که لوحهای زرین دوره هخامنشیان از نمونه های آنهاست. در هندوستان کاغذ کشمیری، کشمیری طلایی و میناکاری، کاغذ دکنی، کاغذ دهلوی و کاغذ لاهوری بسیار رایج بود. در خارج از هندوستان، کاغذهایِ شیرازی، دمشقی، بغدادی و ماورالنهری بسیار متداول بودند. از روی کاغذ است که می توان به جعلی و اصلی بودن یک نسخه خّطّ ی پی برد. کاغذ باریک که برای نوشتن یا چاپ به کار می رود، معمولاً روی تخته چوب یا روی پارچه کهنه یا چیز ریشه داری ساخته می شود.

در 1۰۵میلادی کاغذ در چین ساخته شد. از آنجا صنعت کاغذ در 61۰ م به ژاپن و در 7۵1م به سمرقند و در 9۰۰م به اعراب و مصر و در 11۵۰م به شمال آفریقا و اسپانیا و سپس اروپا رسید. در بین 1276 تا 149۵ کارخانه های کاغذ سازی در ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان تاسیس شد. در یکی از جنگ ها اسیران چینی به سمرقند آورده شدند و چینی ها برای نخستین بار در 1۳4 هجری کاغذهای ساخت چین را که با کتان و ریشه های سن ساخته می شد، رواج دادند.

کاغذ از مهمترین موادی است که انسان را در مرحله علم و تمدن با قدمهای سریع پیش انداخته و در این راه به او کمکهای بزرگ کردهاست. صنعت کاغذسازى از قرن هفتم هجرى به بعد در ایران وجود داشته و گسترش یافته است. در ایران فعالیت کاغذ سازی اولین بار با تأسیس کارخانه مقواسازی و با استفاده از کاغذهای باطله در سال 1۳1۳ شمسی در کرج شروع شد.

دانلود سند طرح احداث واحد تولید انواع کاغذ کپی، چاپ و تحریر

انواع کاغذ در قدیم:

کاغذها در رنگهای سفید ،قرمز، زرد، کبود، زنگاری، عودی، سبز، گلگون، نارنجی ساخته و شامل انواع ذیل بودند:

 • کاغذ فرعونی: قدیمی ترین نوع کاغذ که در مصر ساخته می شد از 1۸۰ تا 2۰۰ هجری/ 796 تا ۸1۵م.
 • کاغذ سلیمانی:موسوم به سلیمان بن رشید که در دوره هارون رشید در خراسان بود.
 • کاغذ جعفری: موسوم به جعفر برمکی وزیر هارون الرشید.
 • کاغذ طلحیی: به نام طلحه بن طاهر- دومین فرمانروای سلسله طاهریان.
 • کاغذ طاهری: به نام دومین طاهر دوم از سلسله طاهریان.
 • کاغذ نوحی:به نام نوح اول از فرمان روایان سامانی.

سیر تحول و رشد:

کارگران چینی که در سال 7۵1 که اسیر ایرانیان شدند این فن را با استفاده از کتان و شاهدانه به مردم سمرقند آموختند و بعدها توسط مسلمانان در بغداد ، دمشق و حتی مراکش و اسپانیا متداول شد. اولین کارخانه کاغذ سازی درسال 11۵4 در اسپانیا و اولین آسیاب تهیه پودر چوب در سال 119۰ در فرانسه تأسیس شده بود.

مصرف کاغذ با اختراع آن همراه بودهاست که گفته میشود مصریان پیشقدم در این اختراع بودهاند و واژه (paper) (کاغذ) از نام درختی به نام (پاپیروس) گرفته شده که مصریان با این درخت کاغذ را میشاختند و از بسیاری جهات نشانگر سطح رشد علمی و فرهنگی جامعه میباشد. با پیشرفت اطلاعات و معلومات بشر از دانش رنگ، کاغذهای رنگی برای جلب توجه و زیبایی و مقوا و کارتنهای رنگ آمیزی شده برای بستهبندی و بالاخره جعبه های شیرینی و شکلات برای مصرف خانگی و نظایر اینها همه دلیل بر دانش برتر و استفاده بشر از این صنعت و اختراع است که روز به روز رو به توسعه و تکامل میباشد و در تاریخ از آن یاد شده است.

در ایران فعالیت کاغذ سازی اولین بار با تأسیس کارخانه مقواسازی و با استفاده از کاغذهای باطله درسال 1۳1۳ شمسی در کرج شروع شد و حدود 1۵ سال است که با تأسیس دو کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه خوزستان و کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) در گیلان ، به صورت یک تکنولوژی مدرن و پیشرفته درآمده است.

تعریف:

کاغذ در اصطلاح علمی عبارت است از تراکم الیاف سلولزی که به طور نامنظم داخل یکدیگر شده و در نتیجه یک ماده فشرده را تشکیل میدهد که در ابعاد و اوزان مختلف بدست میآید.

کاغذ از زمان اختراع آن تا به امروز قابل اعتمادترین وسیله انتقال اندیشه بشر بودهاست و نقش مهمی در جمعآوری و ذخیره اطلاعات و دانش بشر که نتیجهای از تجربیات و تفکرات اوست دارد و از این رو با پیدایش مرکب و صنعت چاپ و مواد رنگ دار این اندیشه بشری با ابزار نوین درآمیخت و به صورت یک پدیده مهم، امروزه با آن برخورد میگردد.

انواع کاغذهاى دستساز

 • کاغذ آهاردار: سطح کاغذهاى دست ساز کاملاً صاف و بدون خدشه نیست و تار و پود آن نیز کاملاً به هم پیوسته نیست. براى رفع خدشه و استقامت کاغذ و آمادگى براى مرحله بعدی، کد مهُُره زنى است، باید کاغذ را با مواد و شیوه هاى مختلف آهار زد. از جمله آهار با گل ختمی، شیره گندم، سریشم، اسپرزه، تخم خیار و یا نشاسته را میتوان نام برد. براى داشتن درخشش در کاغذهاى طلایی، باید قبل از نقاشى کاغذ را آهار زد. یک روش برای آهار زدن کاغذ استفاده از سفیده تخممرغ است که با زاج رقیق شده باشد که با قلم موى پهن و ظریفى بر روى کاغذ میمالند. سپس آنرا با صدف میمالند تا خوب براق شود.
 • کاغذ زرفشان:کاغذ رزفشان نیز شیوه دیگرى در تزئین کاغذ بود. براى این کار مقدارى صمغ را با شیو ۀ خاصى روى کاغذ میپاشیدند و سپس ورقه هاى نازک طلا را به آن میچسباندند. تکه هاى طلا روى صفحه درخشش خاصى مییافت. از این کاغذ در حواشى کتب و اوراق گرانبها استفاده میشد.
 • کاغذ ابرى: کاغذ ابری، نوعى کاغذ تزئینى است که از دوره تیمورى به بعد در ایران رایج گردید. کاغذ های ابرى همدان و کشمیر معروف بوده است. ساخت این کاغذ را از اختراعات و ابداعات ایرانیان ساکن هند دانستهاند و گفتهاند که کاغذ ابری اختراع میرمحمد طاهر بوده است که این شخص در عهد شاه طهماسب به هند سفر کرد و طریقه ساخت آن را یافت. کهنترین سندى که درباره کاغذ هاى ابرى موجود است، سرگذشت شهابالدین مروارید بیانى کرمانى (۸۸4 تا 9۰6 هـ.ق.) است که نوشته اند او سازنده افشان، غبار و رنگآمیزى ابرى کاغذ بوده است و اسناد دیگرى نیز درباره این کاغذ موجود است. کاغذ ابرى که کاغذ سایهدار نیز گفته شده از قرن پانزدهم هجرى براى حاشیه صفحات کتابها، درون جلد کتابها و گاه خود صفحات بهکار میرفته است. خطاطان از این کاغذ براى خوشنویسى استفاده میکردهاند. امروزه روشهاى ابرى کردن را تنها عده اندکى می دانند. اما شکل سادهتر ابری کردن کاغذ که به آن 'نقش بر آب' گفته میشود، امروزه رواج بیشترى دارد.
 • کاغذ سمرقندى: کاغذ سمرقندى از معروف ترین و مرغوب ترین کاغذهاى مورد مصرف در سده هاى میانى دوران اسلامی است که در شهر سمرقند ساخته میشد. این کاغذ جزء اولین کاغذهاى ساخته شده در جهان اسلام بود که در قرن دوم هجرى مسلمانان به کمک کاغذ سازان چینى اولین کارگاه ساخت آن را در سمرقند برپا کردند و از این شهر به سایر بلاد اسلامی راه یافت. این کاغذ به کاغذ چینی، هندى و خراسانى نیز معروف بوده است.
 • کاغذ خان بالیغ: خان بالیغ کاغذ بسیار مرغوبى است که در شهر پکن (خان بالیغ) ساخته میشد. جنس کاغذ بسیارى از کتب و اوراق خطى نفیس ایران از این کاغذ است.
 • کاغذ شامی: شامی نوعى کاغذ سفید و بسیار شفاف و لطیف بوده که منسوب به شهر شام میباشد

نوآوریهای جالب در بهبود ساختن کاغذ توسط ایرانیان

 • آهار زدن به کاغذ: ایرانیان که در کار ساختن کاغذ پوستی(پارشمن) تجربه های زیادی داشتند کوشیدند آن تجربه ها را در ساختن کاغذ جدید نیز به کار گیرند. از این رو، به کاغذ نشاستهی گندم میزدند که سطح کاغذ را برای نوشتن با جوهر مناسبتر میکرد.
 • بهرهگیری از آبدنگ: این دستگاه کوبهای پتکمانند بود که با چرخاب به جنبش در میآمد و از آن برای خرد کردن تکه های بزرگ چوب بهره میگرفتند. به گفتهی ابوریحان بیرونی، در سمرقند از پتکهایی استفاده میشد که با نیروی آب به کار میافتادند.
 • بهرهگیری از قالب خیزران: نوارهایی از چوپ خیزران را مانند حصیر به هم میبافتند و برگه های کاغذ خیس را برای آبکشی روی آن میگذاشتند و پس از این که آب آن گرفته شد در حالی که ورقه کاغذ هنوز مرطوب بود، آن را برمیداشتند. این کار به سازندهی کاغذ امکان میداد به طور پیاپی ورقه های کاغذ را روی همان یک قالب آبکشی کند. پیش از آن، ورقهی کاغذ را روی پارچهی درشتبافی پهن میکردند، اما تا زمان خشک شدن ورقهی کاغذ، نمیتوانستند آن را از روی پارچه بردارند.
 • بهبود کاغذ و بازيافت آن: افزودن موادی مانند بذرک، پنبه و کهنه پاره های کتان به ترکیب کاغذ و همچنین بهرهگیری از خرده پاره های کاغذ و پارچه های کهنه که در بهبود کاغذ سودمند بود و شیوهای از بازیافت نیز بود.
 • کاغذ رنگی: در برخی دستنوشته های نویسندگان مسلمان دستورهایی برای ساختن کاغذ به رنگهای قرمز، سبز، آبی، صورتی، زرد، پیازی و ارغوانی وجود دارد و حتی نوشته شده است که چگونه میتوان کاری کرد که برگه های کاغذ کهنه و دیرین به نظر برسند.

تاریخچه کاغذ در اروپا

در سال 179۸ میلادی، لوئیس رابرت فرانسوی دستگاه کاغذساز را اختراع کرد.کاغذسازی از شمال آفریقا به سرزمینهای مسلمان نشین اروپا، یعنی جزیرهی سیسیل(صقلیه) در ایتالیا و شهرهای شاطبه و قرطبه در اسپانیا(اندلس) راه یافت و در سال 1276 میلادی در ایتالیا و اسپانیا به فراوانی به کار میرفت. نخستینبار زایران مسیحی که از زیارتگاهی در اسپانیا بازمیگشتند، چند تکه کاغذ ساخت مسلمانان را با خود به مرکز اروپا بردند. پیش از آن، اروپاییها از کاغذ پوستی و پاپیروس برای نوشتن بهره میگرفتند.

اما کاغذ مسلمانان بر آن دو مادهی نوشتنی برتری داشت. از این رو، بازرگانی نورنبرگی در سال 1۳9۰ میلادی نخستین کارخانهی کاغذسازی را در آلمان بر پا کرد و در این کار از کاغذسازان ایتالیایی بهره گرفت که خود آنها از شاگردان مسلمانان بودند. نخستین کارخانهی کاغذسازی انگلستان نیز در سال 149۰ کار خود را آغاز کرد که البته چیزی نبود جز یک آسیاب آبی از کار افتاده که برای خرد کردن چوب به کار گرفته شد.

کاغذسازی آرامآرام در اروپا گسترش یافت، اما تا سدهی نوزدهم میلادی، مانند سرزمینهای اسلامی، به صورت دستی انجام میشد. کاغذسازان قالبی بزرگ و پهن داشتند که شبکهای توری مانند از سیمهای نازک به هم بافته شده داشت. قالب را در ظرف بزرگی فرو میبردند که دارای خمیری آبکی از چوب خرد شدهی درخت بود. سپس قالب را از ظرف بیرون میآوردند، در حالی که سطح آن را لایهی نازکی از خمیر چوب پوشانده بود. آنگاه قالب را چنان به راست و چپ و عقب و جلو تکان میدادند تا لایهی یکدست و همواری از خمیر چوب به وجود آید و آب آن نیز بیرون رود.

برگهی خیس کاغذ را روی پارچهی پشمی میگذاشتند و پارچهی دیگری را روی آن برگهی کاغذ میگذاشتند و برگهی کاغذ دیگری را روی آن پارچه دومی میگذاشتند و همین طور برگه های کاغذی و پشمی را یکدر میان روی هم میچیدند. در پایان، بستهی به دست آمده را زیر ابزار فشرده کننده میگذاشتند تا آب آن بیرون بیاید. سپس کاغذها را در انباری آویزان میکردند تا خشک شوند. سرانجام، کاغذها را در حمام ژلاتین فرو میبردند و بار دیگر خشک میکردند تا آب زیادی را به خود نگیرند.

در سال 179۸ میلادی، لوئیس رابرت فرانسوی دستگاه کاغذساز را اختراع کرد که بسیار ساده بود و قالب کاغذسازی آن چیزی مانند نوار نقاله بود که آن را با دست میچرخاندند و در نتیجه کاغذسازی را به طور پیوسته انجام میدادند. امروزه کشورهاى سویس و آلمان در ساخت کاغذ مقدم بر کشورهاى دیگرند و انواع و اقسام کاغذهاى سفید و رنگى را تولید میکنند.

We Develop Products That Are Ahead Of The Curve

Vivamus dapibus elit diam, eu viverra dui scelerisque eu. habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

 • Etiam nec nisi aliquet
 • Auctor tellus dapibus quis eros posuere
 • Nam vel est non lectus molestie
 • Vestibulum rutrum nisi feugiat nunc sodales.

تاریخچه صنعت کاغذسازى در ایران

آنچه از مدارک و مستندات تاریخى بر می آید، این است که صنعت کاغذسازى از قرن هفتم هجرى به بعد در ایران وجود داشته و گسترش یافته است. در ایران فعالیت کاغذ سازی اولین بار با تأسیس کارخانه مقواسازی و با استفاده از کاغذهای باطله در سال 1۳1۳ شمسی در کرج شروع شد.

در سال 1۳26 هجرى شمسى شرکتى با سرمایه گذارى چند تن از جمله «حسن على حکمت»، «دکتر صلح دست» و «ژرژ عیسانیان» تأسیس شد که خوراک آن کاغذهاى باطله ادارات و سازمان ها و منطقه آن ورامین بود، اما بعد از ملى شدن صنعت نفت این تلاش ناموفق ماند. در سال 1۳44 اولین کارخانه کاغذسازى در هفت تپه خوزستان ایجاد شد و در 1۳46 شرکت کاغذ پارس تأسیس شد.

تاریخچه استفاده از کاغذ در ایران

در گذشته کاغذ ایرانی بهترین کاغذ به شمار میرفت. در مورد ایرانیان مسلمان برای ساختن کاغذ از پنبه و کتان و دیگر مواد گیاهی نیز بهره گرفتند و گونه هایی از کاغذهای نازک، کلفت، شفاف و بادوام ساختند. کاغذ ایرانی را تا نزدیک یک قرن از سمرقند و خراسان به جایجای سرزمینهای اسلامی میبردند. سرانجام پس از نزدیک یک سده، به سال 794 میلادی، به فرمان فضلبنیحیی برمکی، وزیر هوشمند ایرانی، نخستین کارخانهی کاغذسازی را در بغداد بر پا کردند.

مصرف سالانه کاغذ در ایران حدود ۳۵۰ هزار تن می باشد که در بهترین شرایط حدود 7۰ هزار تن از آن در حال حاضر در داخل و متاسفانه از چوب جنگل ها تولید شده و مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد و با وجود انواع رسانه های دیجیتال و رایانه ها و ... حجم بیشتر آن نیز جهت تحریر مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر کاربردهای مهم کاغذ، استفاده در صنایع ساختمان، صنایع کارتن سازی و بسته بندی، ساخت ظروف یکبا مصرف کاغذی، ساخت انواع صافیهای صنعتی و بهداشتی، انواع دستمال کاغذی و نظایر آن را می توان نام برد. در صنعت کاغذسازی، انواع کاغذ را به 4 گروه کاغذ و مقوای گرافیکی، انواع مقوای بسته بندی، کاغذهای بهداشتی و کاغذهای صنعتی برای مصرف الکترونیکی تقسیم میکنند. همچنین از سوی دیگر مصرف کنندگان کاغذ نیز براساس نوع استفاده به انواع کاغذهای تحریر، روزنامه، بایپل، مقوای جلد، کاغذ کتاب، کاغذ پاکت و ... نامگذاری میکنند

علی الرغم پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، همچنان کاغذ یک کالای مهم و استراتژیک از منظر فرهنگ، دانش، آموزش، اطلاع رسانی و اقتصاد به شمار رفته و نقش اساسی در رشد علم جوامع و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها دارد. به قسمی که یکی از شاخص های موثر در بررسی معیارهای توسعه یافتگی میزان سرانه مصرف کاغذ محسوب می شود.

وضعیت فعلی صنعت کاغذ در ایران

با وجود پتانسیل های خوبی که در کشورمان داریم اما ایران در جایگاه خوبی در بخش صنعت کاغذ قرار ندارد. این در حالی است که با واردات چوب خام می توانیم محصولات سلولزی از جمله کاغذ بهداشتی، کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر و کاغذ بسته بندی تولید کنیم، اما در کنار آن می توان به بازیافت سالانه حدود ۳ میلیون تن کاغذ در جنوب کشور اشاره کرد که اگر بتوانیم از این پتانسیل استفاده کنیم، نه تنها نیاز داخلی که بلکه تمام نیاز برخی از کشورهای همسایه مانند عراق، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان را نیز تامین کنیم.

اما در عوض متاسفانه سالانه حدود ۳ میلیون تن ساقه نیشکر را می سوزانیم در حالیکه تکنولوژی تولید کاغذ را نداریم و چشم انداز روشنی هم در دستیابی به آن وجود ندارد یا برنامه ای برای دست یافتن به آن نداریم و در ایران تکنولوژی مورد استفاده در این حوزه بسیار پیش پا افتاده است.سالانه حدود ۳ میلیون تن ساقه نیشکر را می سوزانیم در حالیکه تکنولوژی تولید کاغذ را نداریم و چشم انداز روشنی هم در دستیابی به آن وجود ندارد.

به همین دلیل بسیاری از سازندگان دستگاه ها به سمت تولید ماشین آلات بسته بندی می روند تا اینکه بخواهند تولید کننده دستگاه تولید کاغذ باشند، به بیانی صنعت تولید کاغذ بیشتر در دست اروپاییان و آمریکایی هاست و در این زمینه خیلی از ما جلوتر هستند .در حوزه چاپ و تحریر، بزرگترین تولید کننده کاغذ چاپ و تحریر کشور، کارخانه پارس است و بعضا می بینیم که دوستان تولید کننده با توجه به اینکه نمی توانند کاغذ دیگری تولید کنند، همین کاغذهای کاهی را به تولید می رسانند. شرایط فوق دلایل متفاوتی دارد از جمله اینکه تحریم ها اجازه ورود تکنولوژی جدید را نمی دهد. در نتیجه تکنولوژی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد برای قبل از انقلاب بوده و تکنولوژی ضعیفی است.

متاسفانه عدم ارتباط بین متخصصان دانشگاهی با تولید کنندگانی که در کارخانه ها مستقر هستند باعث می شود دانش در کارخانه های پیاده سازی نشود و بدین ترتیب ما نمی توانیم افزایش کیفیت را در تولیدات مختلف شاهد باشیم.در حوزه کاغذهای بهداشتی نیز ما وارد کننده هستیم و بیشتر تولید کنندگان سعی می کنند رول های تیشو را از خارج خریداری کنند و بدین ترتیب در داخل کشور فقط کارهای برشی و مراحل تبدیل کاغذ و بسته بندی را انجام می دهیم، البته در این میان باید به کارخانه کاغذ حریر خوزستان هم اشاره کرد که در این حوزه تولیداتی دارد و به حق که از لحاظ کیفیت نیز وضعیت مطلوبی دارد ولی خوب، تولیداتش محدود است.

تولید کنندگان برتر کاغذ در ایران

شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین: شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان با هدف تولید انواع کاغذ بسته بندی(packaging paper ) در اسفند ماه سال 1۳92 از سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان جواز تاسیس خود را دریافت نمود و در فروردین ماه سال 1۳9۳ با سرمایه گذاری 1۰۰درصدی بخش خصوصی با نام “مجتمع کاغذ سازی راشاکاسپین ایرانیان ” به ثبت رسید.

کارخانه: زنجان – شهر صنعتی شماره یک زنجان – شرکت راشا کاسپین ایرانیان

صنايع کاغذ پارس : اولین تولید کننده کاغذ چاپ و تحریر در ایران.برای تولید خمیر (پالپ) و در پیِ آن تولید کاغذ، دو منبع وجود دارد: استفاده از درخت و محصولات کشاورزی. از آنجا که کشور ایران از به لحاظ اقلیم آب و هوایی و نزولات آسمانی جزء مناطق خشک و نیمه خشک به شمار میرود و همچنین از منابع جنگلی وسیع برخوردار نیست، هیچگاه محل مناسبی برای تولید کاغذ از درخت نبوده و نخواهد بود. استفاده از تفاله های کشاورزی که مهمترین آنها باگاس می باشد، یکی از مزیتهای غیرقابل انکار در ایران و در خاورمیانه به شمار میآید. گروه صنایع کاغذ پارس سال 1۳46 در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاِسِ استخراج شده در کارخانه نیشکر هفت تپه تأسیس شد و در سال 1۳49 به بهرهبرداری رسید. این کارخانه پس از راه اندازی تا مدتها تنها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود اما به دلیل صدمات وارده در طی دوران جنگ تحمیلی و عدم نوسازی و بازسازی در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی قرار گرفت و وضعیت آن در سالهای منتهی به 1۳91 به کمتر از 2۰% ظرفیت اسمی رسید. مهر ماه سال 1۳92 فصل جدیدی در گروه صنایع کاغذ پارس آغاز شد. سهام این شرکت به بخش خصوصی و آقای محمدجواد مقدم واگذار و سلسله اقدامات برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات، فرآیندها و منابع انسانی آغاز شد و پس از آن طی دو سال فعالیت شبانه روزی کاغذ پارس به بالاترین رکورد تولید و چرخه عمر خود دست یافت؛ همچنین بازارهای صادراتی را نشانه گرفت و سبد محصولات خود را متنوع کرد. امروز کاغذ پارس با اقتدار تنها تولیدکننده خمیر ویرجین شیمیایی در خاورمیانه، تنها تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر شیمیایی، تولیدکننده کاغذ بهداشتی برای لیوان یکبار مصرف و چندین محصول دیگر است، و تا به امروز این محصولات به بیش از 1۵ کشور دنیا صادر شده است. در راستای توسعه فعالیتها، سهام این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1۳9۵ در فرابورس تهران عرضه عمومی شد و خوشبختانه در این بازار نیز نام بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است که اطلاعات به روز این مجموعه در سامانه بورس و همچنین در بخش سهام این پایگاه قابل رؤیت است. اجرای طرحهای توسعه در ذیل مجموعه کاغذ پارس در زمینه تولید ظروف یکبار مصرف سلولزی از جمله اقدامات برای ادامه مسیر تعالی و پیشرفت کاغذ پارس است.

 • تولید کننده کاغذ کرافت بهداشتی و ارگانیک برای اولین بار در ایران
 • تنها تولید کننده خمیر کاغذ ارگانیک در ایران
 • اولین واحد تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر در ایران با ۵۰ سال سابقه در امر تولید کاغذ
 • تنها تولیدکننده خمیر ویرجین شیمیایی در خاورمیانه، و تنها تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر شیمیایی
 • تولیدکننده محصولات صددرصد ارگانیک و سازگار با محیط زیست، با استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و گیاهان یکساله
 • تولیدکننده اولین کاغذ بهداشتی تأیید شده توسط FDA, BFR و وزارت بهداشت، برای تولید کاغذ و مقوای بهداشتی در صنعت بستهبندی
 • تولیدکننده کاغذ کرافت بهداشتی برای اولین بار در ایران با استفاده از خمیر صددرصد ویرجین
 • مجموعه و شرکت خانوادگی (family company) به همراه 12 شرکت مرتبط با یکدیگر

کشور های تولید کننده کاغذ

صنعت کاغذ و خمیر کاغذ شامل شرکت هایی است که با استفاده از چوب به عنوان مواد خام به تولید کاغذ و خمیر کاغذ و سایر محصولات پایه سلولز می پردازد. این صنعت سال ها در انحصار ایالات متحده آمریکا قرارداشت تا اینکه در سال 2۰۰9 جمهوری خلق چین در تولید کاغذ و خمیر کاغذ پیشی گرفت.

آمريکای شمالی : از بزرگترین مناطق تولید کننده و صادر کننده کاغذ می توان به آمریکای شمالی اشاره کرد. آمریکای شمالی دارای 6۰۰ شرکت کاغذ سازی و مقوا سازی و 2۳۳ شرکت خمیر سازی است که با این حجم، قادر به تولید 1۰۰ میلیون تن کاغذ و محصولات آن در سال است. آمریکای شمالی داری جنگل های فراوان و وسیع با جمعیت بسیار کم است. کشور های صادر کننده آمریکای شمالی به طور عمده ایالات متحده آمریکا و کانادا است. از بزرگترین شرکت های تولید کاغذ در آمریکای شمالی می توان به شرکت اینترنشنال پیر اشاره کرد که در رتبه نخست جهانی در رده بندی شرکت های تولید کاغذ قرار دارد.

آمريکای جنوبی: منطقه دیگر در تولید و تجارت کاغذ آمریکای جنوبی است این قاره دارای 416 شرکت کاغذ سازی و مقوا سازی است و همچنین دارای 11۵ شرکت خمیر سازی. حاصل فعالیت این شرکت ها، تولید 14 میلیون تن کاغذ است، این منطقه علاوه بر تولید کاغذ چیزی حدود ۳ میلیون تن واردات کاغذ دارد و اگر این واردات را در نظر نگرفت می توان گفت این منطقه در زمینه تولید کاغذ به خود کفایی رسیده است. از جمله کشور های تولید کننده در آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین، مکزیک، کلمبیا و شیلی است که کالاهای تولیدی این کشور ها به کشور های هندوراس، جامائیکا، نیکاراگوئه، پاراگوئه و … صادر می شود.

کانادا: پس از ایالات متخده آمریکا کانادا یکی از بزرگترین تولید کننده های کاغذ جهان است. کانادا دارای 14۰ کارخانه کاغذ سازی و مقوا سازی است و به منظور حمایت از صنایع کاغذ سازی در کانادا ده ها کارگاه کوچک و بزرگ فعالیت جانبی در کنار این کارخانه ها دارند.

اروپا: از دیگر مناطق نامدار در صنعت وتجارت کاغذ اروپا است، دارای 14۰ شرکت کاغذ و مقوا سازی و 29۸ شرکت خمیر سازی است و قادر به تولید 9۸ میلیون تن کاغذ و محصولات آن است. مصرف کل جمعیت این قاره در سال ۸9 میلیون تن می باشد و این میزان به این معنا است که این قاره نیاز های کاغذ محصولات کاغذی خود را نه تنها تولید نمی کنند بلکه مازاد ظرفیت خود را نیز به سایر مناطق صادر می کنند. تولید کنندگان عمده اروپا معمولا فراتر از میزان مصرف خو تولیدات کاغذ . محصولات آن را دارند، به طوری که جزء کشور های صادر کننده کاغذ در دنیا محسوب می شوند. آلمان یکی از بزرگترین تولید کننده های بزرگ کاغذ در اروپا محسوب می شود و پس از آن کشور های فنلاند، سوئد، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. بخش عظیمی از تولی خمیر کاغذ ر آلمان از بازیافت کاغذ به دست می آید.

آفريقا: در این قاره مجموع ۸۳ شرکت کاغذ سازی و مقوا سازی و 2۸ شرکت خمیر سازی وجود دارد. مقدار مصرف سالانه در این قاره بالغ بر 4۸ میلیون تن کاغذ است و این در حالی است که تولید کاغذ سالانه این قاره 14 میلیون تن در سال است در نتیجه این میزان بیانگر کمبود شدید کاغذ در این قاره است. با اینکه بزرگترین جنگل های منابع سلوزی صنعت کاغذ سازی در فاره آفریقا واقع شده است اما این قاره از بزرگترین وارد کنندگان کاغذ است. کشور های تولید کننده کاغذ در این قاره عبارت از: مصر، لیبی، آفریقای جنوبی، تانزانیا و نیجریه هستند.

آسیا: از مهم ترین کشور های تولید کاغذ در اسیا می توان به چین اشاره کرد این کشور چوب مورد نیاز برای تولید کاغذ را از کشور اندونزی و سایر کشور های آسیایی تأمین می کند. انتظار میرود ارزش بازار کاغذ و خمیرکاغذ در سطح جهان طی یک دوره پنج ساله بین 2۰19 و 2۰24 افزایش یافته و از 6۳٫۳ میلیارد دلار به حدود 79٫6 میلیارد دلار برسد.

دانلود سند طرح احداث واحد تولید انواع کاغذ کپی، چاپ و تحریر

 کشورهای تولید کننده کاغذ

تولید در ۲۰۱۰

رتبه

مشارکت

تولید در ۲۰۱۱

کشور

(تن ۱٬۰۰۰)

۲۰۱۰

۲۰۱۱

(تن ۱٬۰۰۰)

 

۹۲٫۵۹۹

۱

۲۴٫۹٪

۹۹٫۳۰۰

چین

 

۷۵٫۸۴۹

۲

۱۸٫۷٪

۷۵٫۰۸۳

  ایالات متحده آمریکا

 

۲۷٫۲۸۸

۳

۶٫۷٪

۲۶٫۶۷۸

ژاپن

 

۲۳٫۱۲۲

۴

۵٫۷٪

۲۲٫۶۹۸

آلمان

 

۱۲٫۸۷۸

۵

%۰۰/۳

۱۲٫۱۱۲

کانادا

 

۱۱٫۱۲۰

۸

۲٫۹٪

۱۱٫۴۹۲

   کره جنوبی

 

۱۱٫۷۸۹

۶

۲٫۸٪

۱۱٫۳۲۹

     فنلاند

 

۱۱٫۴۱۰

۷

۲٫۸٪

۱۱٫۲۹۸

     سوئد

 

۹٫۷۹۶

۱۰

۲٫۵٪

۱۰٫۱۵۹

     برزیل

 

۹٫۹۵۱

۹

۲٫۵٪

۱۰٫۰۳۵

    اندونزی

 

۳۹۴٫۲۴۴

%۰۰/۰۰۱

۳۹۸

٫

۹۷۵

مجموع جهانی

شرکت های بزرگ تولید کننده کاغذ در جهان

صنعت کاغذ و خمیرکاغذ، )به انگلیسی: (Pulp and paper industry) شامل شرکتهایی است، که با استفاده از چوب بهعنوان مواد خام به تولید کاغذ، خمیرکاغذ و سایر محصولات بر پایه سلولز میپردازند.

Holmen: شرکت سوئدی است که سالانه نزدیک 1/7 میلیون تن انواع کاغذ مکانیکال ( بالکی ) برای صنعت نشر اروپا و جهان تولید می کند. تخصص این شرکت در تولید کاغذ های مکانیکال است و به واسطه دارا بود منابع غنی جنگلی و فناوری پیشتاز توانسته رهبری کاغذ های بالکی و مکانیکال اروپا را به دست بگیرد. منابع شرکت هلمن شامل جنگل های مصنوعی است که طبق برنامه های 1۵۰ ساله کاشت درختان در کشور سوئد مدیریت می شود و در طی ۸۰ سال اخیر منابع جنگلی این کشور نه تنها کم نشده است بلکه دو برابر شده است.

Stora Enso: یک شرکت فنلاندی است که تولید کننده کاغذ وخمیر کاغذ استو این شرکت با ادغام شرکت سوئدی استورا آب و شرکت فنلاندی انسو گوتزیت تشکیل شده است این دو شرکت در زمینه جنگل داری و تولیدات محصولات چوبی فعالیت داشته اند.

APP: این شرکت در کشور چین قرار دارد کاغذ مورد نیاز این شرکت از کشور اندونزی تأمین می شود. تخصص اصلی این شرکت بیشتر در زمینه کاغذ های تیشو است اما از سال 2۰12 وارد زمینه های دیگر کاغذ شده است.

Hengan: این شرکت از بزرگترین شرکت های رشد یافته در زمینه کاغذ است. اغلب محصولات این شرکت در کشور چین مصرف می شود. کاغذ دستمال های کاغذی از مهم ترین محصولات این شرکت است.

Nine Dragon: این شرکت در زمینه کاغذ های عاج دار، کاغذ های چاپ و تحریر فعالیت دارد. همچنین این شرکت برای جلو گیری از آلودگی و جنگل زدایی از کاغذ های دوستدار محیط زیست استفاده می کند همچمین در تلاش اند تا بازار کاغذ را به سمت بازیافت کاغذ هدایت کنند.

Shadong Bohui: این شرکت جزء یک صد شرکت برتر لیست مجله PPT بوده استو از جمله محصولات ای شرکت می توان به تولید ورق کارتن اشاره کرد که جزء یکی از بزرگترین تولید کنندگان این کاغذ است.

تولید خمیر کاغذ

کاغذ از مهمترین اقلام ضروری یک کشور است که اگر نباشد بسیاری از فعالیتهای مختلف پزشکی، فنی، دانشبنیان، فرهنگی و... از کار باز می مانند. علیرغم تمامی پیشرفتها و دستاوردهای نوین بشر امروز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاغذ هنوز جایگاه سنتی خود را در مراحل مختلف زندگی حفظ کرده و به عنوان کالایی استراتژیک در سامانه های اداری، آموزشی، علمی، فرهنگی و اطلاع رسانی جوامع بشری نقش ایفا میکند. وابستگی صنایع تولید کاغذ کشور به درختان جنگلی به عنوان منبع اصلی تأمین ماده اولیه، کمبود منابع جنگلی و فقر سرانه جنگل در کشور و میزان تقاضا و نیاز فزاینده کشور به کاغذ، لزوم معرفی و به کارگیری منابع جدید و قابل اتکاء و یا لااقل تأمین بخشی از مواد اولیه مصرفی صنایع کاغذسازی از منابع غیرجنگلی به سهم خود می تواند نقشی به سزا در حفظ و صیانت از جنگل ها داشته باشد. صنعت کاغذ کشور به تدریج مشکل مواد اولیه خود را در سالهای اخیر بیشتر احساس کرده و لازم است همگام با استفاده از فناوریهای جدید، راهکارهایی علمی برای استفاده از منابع جدید و بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولید اتخاذ نماید.

Professional Service

معرفی محصول

خمیر کاغذ که یک توده لیفی میباشد، که بعنوان مهمترین ماده اولیه صنایع کاغذ محسوب میشوند که از درختان جنگلی، ضایعات کشاورزی و کاغذهای باطله بازیافتی قابل تأمین است. مهمترین و مناسبترین منبع تولید خمیر کاغذ، درختان جنگلی است که متأسفانه فقر سرانه جنگل در کشور و برداشت نامناسب و بیرویه از جنگلها در یکی دو دهه اخیر و عدم جایگزینی گونه های مناسب، امروزه محدودیتهای شدیدی را برای صنایع خمیرسازی کشور بوجود آورده است. لذا به تأمین مواد اولیه از منابع دیگر از جمله استفاده از ضایعات کشاورزی شامل کاه و کلش و باگاس بسیار احساس می شود.

تقاضای محصول

تقریباْ برای تولید هر تن کاغذ، ۳ مترمکعب چوب و یا ۰۰۰.4 کیلوگرم باگاس مصرف میشود همچنین در هر تن باگاس به عنوان ماده اولیه میتوان حدود ۳4۰ کیلیوگرم خمیر کاغذ به دست آورد. با توجه به ظرفیت واحدهای فعال تولید کننده کاغذ از ضایعات کشاورزی، بنابراین جهت تولید ۰۵۵.17 تن کاغذ از ضایعات کشاورزی، چیزی حدود ۳.2۸6۸ تن خمیر کاغذ از باگاس مورد نیاز است. در حال حاضر با توجه به عدم آگاهی سطح عموم کشور نسبت به ارزشهای ضایعات کشاورزی مانند باگاس در حال حاضر این سرمایه ملی در با هزینه های گزافی سوزانده میشوند. به همین دلیل در حال حاضر واحدهای بسیار کمی و با ظرفیتهای پایین راهاندازی شده است. که جوابگوی نیاز داخلی کشور نمیباشد. در بازار مصرف کاغذها را به جنس، گرم، نام کارخانه و یا کشور سازنده اش می شناسند. مانند کاغذ تحریر ژاپنی 7۰ گرمی و یا گلاسه هلیکا 1۸۰ گرمی. از انواع کاغذ در ایران می توان به نامهای زیر اشاره نمود:

 • تحریری
 • گلاسه (مات و براق)
 • الوان (دررنگهای متفاوت)
 • پوستی
 • کالک فانتزی (بافت دار)
 • پشت چسب دار
 • سلفون
 • سلفون پشت چسب دار و گراف از مقواها
 • پشت طوسی-سفید
 • الوان
 • کرجی (جعبه شیرینی)
 • گریز
 • ، گلاسه (ماتبراق، یکرو)
 • مقوای پشت چسب دار و ماکت

(bagasse) باگاس

به تفاله گیاه نیشکر باگاس گفته میشود که در واقع باقیمانده فیبری ساقه نیشکر پس از استحصال شکر آن است که به صورت قطعات ریز تراشه مانند و به رنگ زرد است. باگاس یکی از تولیدات جانبی نیشکر است که حدوداً ۳۰-2۰ درصد وزن آن را تشکیل میدهد. این محصول باقیمانده فیبری به جای مانده پس از عصاره گیری از شکر است. از این ماده میتوان فرآورده هایی همچون کاغذ، نئوپان، MDF، خوراک دام و الکل تهیه کرد و با توجه به مزارع وسیع نیشکر در استان خوزستان و کمبود چوب در کشور، مناسب ترین جانشین برای چوب، جهت تولید خمیر کاغذ است.

این ماده دارای فیبر بالا و نیتروژن است که میزان عناصر تشکیل دهنده آن با توجه به وجود گونه های مختلف نیشکر و بر حسب رشد سنی نیشکر، نحوه ی برداشت آن و میزان بازیابی و راندمان عصاره گیری آن مقداری متفاوت است.تولید متوسط نیشکر در هر هکتار حدود یکصد تن میباشد و بر اساس تجربیات به دست آمده، پس از استحصال شربت از نیشکر حدود ۳2 تن باگاس با رطوبت حدود ۵۰ درصد از هر هکتار به دست می آید. باید توجه داشت که یکی از مشکلات موجود برای استفاده از باگاس، خودسوز بودن آن خواهد بود که دپو و انبار کردن آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم میتواند مشکلات فراوانی را بوجود آورد. ترکیب کلی باگاس، فیبر، رطوبت و مواد جامد محلول (عمدت ًاً قند) است. فیبر باگاس ترکیب غیرمحلول در آب دارد که بیشتر از سلولز، پنتوزان و لیگینین تشکیل شده است. سلولز یک پلی ساکارید است که قسمت اصلی بافت گیاهان را تشکیل میدهد. این ماده کمتر در طبیعت به صورت خالص است و اغلب با موادی مانند لیگنین، پنتوزان، صمغها و چسبها، تانن ها، چربیها و مواد رنگی ترکیب می شود. سلولز خالص در بافت گیاهان وجود دارد و از زنجیره های بلند پلیمرهای گلوکز تشکیل شده است. تنوع پلیمرهای سلولز تنوع ترکیبهای مختلف را سبب می شود. باگاس مصارف فراوان دارد و میتوان به موارد مختلف آن اشاره کرد. از جمله به عنوان سوخت تولید بخار، استفاده از باگاس فشرده به عنوان جایگزین هیزم، تولید برق، زغال، گاز متان، گاز خانگی، متانول و خمیر کاغذ یاد کرد. در بسیاری از کشورها استفاده از کاه برای تولید خمیر کاغذ پیشرفت چشمگیری داشته است. در کشورهای دانمارک، یونان، هلند، مجارستان، ایتالیا، رومانی، اسپانیا و یوگسلاوی که منابع تأمین چوبشان محدود است و بیشتر به واردات اتکا دارد، این صنعت رواج بسیاری یافته است. همچنین برخی کشورهای دیگر مانند: آرژانتین، چین، مصر، هند، اندونزی، مکزیک، پاکستان، سریلانکا و ترکیه به دلیل محدودیت منابع چوبی به استفاده از بقایای محصولات کشاورزی بهویژه کاه روی آورده و نتایج مثبتی گرفتهاند.